Έντυπα

Επικοινωνία

Κατάλογος Εντύπων

Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε προς εκτύπωση διάφορα χρήσιμα έντυπα εφορίας: γενικά έντυπα, έντυπα Μητρώου και έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος.

Γενικά Έντυπα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Άρθρο 8 Ν.1599/1986)
ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Άρθρο 8 Ν.1599/86 & άρθ. 3 παρ.3 Ν.2690/99)

Φορολογικά Έντυπα (Έντυπα Μητρώου)

Έντυπο M0 – Αίτηση για επανεκτύπωση -έκδοση πιστοποιητικού ΥΠΜ & Ε- παροχή πληροφοριών
Έντυπο M1 – Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ. / Μεταβολής ατομικών στοιχείων
Έντυπο M2 – Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου
Έντυπο M3 – Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου
Έντυπο M4 – Δήλωση διακοπής εργασιών
Έντυπο M5 – Δήλωση υπό ίδρυση επιχείρησης
Έντυπο M6 – Δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης
Έντυπο M7 – Δήλωση σχέσων φορολογουμένου
Έντυπο M8 – Δήλωση μελών μη φυσικού προσώπου
Έντυπο M9 – Δήλωση στοιχείων έδρας αλλοδαπής επιχείρησης
Έντυπο M10 – Δήλωση εγκατάστασης εσωτερικο
Έντυπο M11 – Δήλωση εγκατάστασης εξωτερικού
Έντυπο M12 – Δήλωση πωλήσεων από απόσταση
Έντυπο M13 – Δήλωση απενεργοποίησης Α.Φ.Μ.

Φορολογικά Έντυπα (Έντυπα Εισοδήματος)

Έντυπο Ε1 – Δήλωση φορολογίας εισοδήματος
Έντυπο Ε2 – Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων
Έντυπο Ε3 – Μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών
Έντυπο Ε5 – Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε., Ε.Ε., Αστικών, Αφανών ή Συμμετοχικών Εταιριών, Κοινωνιών Αστικού Δικαίου και Κοινοπραξιών.
Έντυπο Φ-01 010 – Έντυπο δήλωσης φορολ. εισοδ/τος νομικών προσώπων κερδοσκ. χαρακτήρα
Έντυπο Φ-01 012 – Έντυπο δήλωσης για νομικά πρόσωπα ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Έντυπο Φ-01 013 – Έντυπο δήλωσης φορολ. εισοδ/τος νομικών προσώπων που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π.
Έντυπο Ν-146 Θ.Ν.-131α, Φ01.019 – Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργολάβων, ενοικιαστών, δημόσιων κλπ προσόδων, αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών κλπ).
Έντυπο Θ.Ν.-131α, Φ01.024 – Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από εισοδήματα από τόκους).
Έντυπο E454 – Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 81 ν. 2238/1994)
Έντυπο Ε286 – Δήλωση απόδοσης φόρου εισοδήματος τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ στις αποζημιώσεις απολυομένων ή των εξερχόμενων της υπηρεσίας μισθωτών κλπ. παρ.1 αρθρ. 14 ν. 2238/1994
Έντυπο Φ01.018 – Δήλωση προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Έντυπο Δ457 – Δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων
Έντυπο E178 – Δήλωση Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από αποζημιώσεις, δικαιώματα, αμοιβές κλπ. (άρθρ. 13 παρ.6,7 και 8 του ν. 2238/1994)
Έντυπο Ε511 – Προσωρινή δήλωση Απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου που παρακρατούνται από αμοιβές που θεωρούνται εισόδημα από Εμπορικές επιχ/σεις, από μισθούς και συντάξεις, καθώς και από αμοιβές για υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλματος.

Έντυπα ΟΑΕΔ

Αναγγελία Πρόσληψης – (Ν.Δ.2656/53 & 763/70)
Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης Μισθωτού
Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας
Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Έντυπα ΣΕΠΕ (Επιθεώρηση Εργασίας)

Πίνακας Προσωπικού
Βεβαίωση – Δήλωση Εργοδότη για Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ή Έργου
Γνωστοποίηση Πραγματοποιηθήσας Υπερωριακής Απασχόλησης
Σύμβαση Μερικής ή και εκ περιτροπής εργασίας
Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας