Έντυπα

Επικοινωνία

Κατάλογος Εντύπων

Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε προς εκτύπωση διάφορα χρήσιμα έντυπα εφορίας: γενικά έντυπα, έντυπα Μητρώου και έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος.

Γενικά Έντυπα

ΝΕΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ (ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 15.2.2021
ΝΕΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 15.2.2021
ΝΕΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΟΥ 15.2.2021
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Άρθρο 8 Ν.1599/1986)
ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Άρθρο 8 Ν.1599/86 & άρθ. 3 παρ.3 Ν.2690/99)
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Φορολογικά Έντυπα (Έντυπα Μητρώου)

Έντυπο M0 – Αίτηση για επανεκτύπωση -έκδοση πιστοποιητικού ΥΠΜ & Ε- παροχή πληροφοριών
Έντυπο M1 – Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ. / Μεταβολής ατομικών στοιχείων
Έντυπο M2 – Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου
Έντυπο M3 – Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου
Έντυπο M4 – Δήλωση διακοπής εργασιών
Έντυπο M5 – Δήλωση υπό ίδρυση επιχείρησης
Έντυπο M6 – Δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης
Έντυπο M7 – Δήλωση σχέσων φορολογουμένου
Έντυπο M8 – Δήλωση μελών μη φυσικού προσώπου
Έντυπο M9 – Δήλωση στοιχείων έδρας αλλοδαπής επιχείρησης
Έντυπο M10 – Δήλωση εγκατάστασης εσωτερικο
Έντυπο M11 – Δήλωση εγκατάστασης εξωτερικού
Έντυπο M12 – Δήλωση πωλήσεων από απόσταση
Έντυπο M13 – Δήλωση απενεργοποίησης Α.Φ.Μ.

Φορολογικά Έντυπα (Έντυπα Εισοδήματος)

Έντυπο Ε1 – Δήλωση φορολογίας εισοδήματος
Έντυπο Ε2 – Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων
Έντυπο Ε3 – Μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών
Έντυπο Ε5 – Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε., Ε.Ε., Αστικών, Αφανών ή Συμμετοχικών Εταιριών, Κοινωνιών Αστικού Δικαίου και Κοινοπραξιών.
Έντυπο Φ-01 010 – Έντυπο δήλωσης φορολ. εισοδ/τος νομικών προσώπων κερδοσκ. χαρακτήρα
Έντυπο Φ-01 012 – Έντυπο δήλωσης για νομικά πρόσωπα ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Έντυπο Φ-01 013 – Έντυπο δήλωσης φορολ. εισοδ/τος νομικών προσώπων που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π.
Έντυπο Ν-146 Θ.Ν.-131α, Φ01.019 – Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργολάβων, ενοικιαστών, δημόσιων κλπ προσόδων, αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών κλπ).
Έντυπο Θ.Ν.-131α, Φ01.024 – Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από εισοδήματα από τόκους).
Έντυπο E454 – Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 81 ν. 2238/1994)
Έντυπο Ε286 – Δήλωση απόδοσης φόρου εισοδήματος τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ στις αποζημιώσεις απολυομένων ή των εξερχόμενων της υπηρεσίας μισθωτών κλπ. παρ.1 αρθρ. 14 ν. 2238/1994
Έντυπο Φ01.018 – Δήλωση προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Έντυπο Δ457 – Δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων
Έντυπο E178 – Δήλωση Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από αποζημιώσεις, δικαιώματα, αμοιβές κλπ. (άρθρ. 13 παρ.6,7 και 8 του ν. 2238/1994)
Έντυπο Ε511 – Προσωρινή δήλωση Απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου που παρακρατούνται από αμοιβές που θεωρούνται εισόδημα από Εμπορικές επιχ/σεις, από μισθούς και συντάξεις, καθώς και από αμοιβές για υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλματος.

Έντυπα ΟΑΕΔ

Αναγγελία Πρόσληψης – (Ν.Δ.2656/53 & 763/70)
Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης Μισθωτού
Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας
Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Έντυπα ΣΕΠΕ (Επιθεώρηση Εργασίας)

Πίνακας Προσωπικού
Βεβαίωση – Δήλωση Εργοδότη για Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ή Έργου
Γνωστοποίηση Πραγματοποιηθήσας Υπερωριακής Απασχόλησης
Σύμβαση Μερικής ή και εκ περιτροπής εργασίας
Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας